Prueba acceso a las enseñanzas artísticas superioresla web del estudiante

Prueba acceso a las enseñanzas artísticas superiores

ASTURIAS

Modelos de ejercicios para la prueba de madurez de acceso a las enseñanzas artísticas superiores, convocatoria 2011.

MADRID

Modelos de examen

Curso 2010/2011

NAVARRA

 

CATALUÑA

Bases específiques

Els objectius, continguts i criteris de cadascun dels ensenyaments artístics superiors es determinen a les bases específiques següents:

Estructura de la prova

La prova té dues parts, A i B, que es subdivideixen, si escau, en diversos exercicis. Les parts A i B es poden dur a terme en qualsevol ordre.

  • La part A té per objecte comprovar la possessió dels coneixements i habilitats adequats per accedir als ensenyaments corresponents.
  • La part B té per objecte comprovar la possessió de les capacitats necessàries per cursar amb aprofitament els ensenyaments corresponents.

 

En els ensenyaments de música i dansa, les persones que no posseeixen el títol de grau mitjà o professional corresponent han de realitzar a més un exercici específic.

Pautes de qualificació

La prova es puntua de 0 a 10, amb tres xifres decimals, i la qualificació final, si s’aprova cadascuna de les dues parts (A i B), és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les dues parts. Per superar la prova cal obtenir la puntuació mínima de 5.

Per als ensenyaments de música i dansa, la qualificació final es determina:

  • per a les persones que posseeixen el títol de grau mitjà/professional i han superat les dues parts de la prova: es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi 0,5 punts.
  • per a les persones que no posseeixen el títol de grau mitjà/professional i han superat les dues parts de la prova: es determina ponderant les dues parts de la prova (A i B) un 95% i afegint-hi la qualificació, entre 0 i 10 punts sense decimals, de l’exercici per a aquelles persones que no posseeixen el títol de grau mitjà/professional ponderat al 5%.

 

Síguenos en: